Audyt Projektu Unijnego

audyt2Zespół Eurodirect filia BDO Sp. z o.o. stanowią m.in. biegli rewidenci i audytorzy wewnętrzni, którzy zdobywali doświadczenie przy audytowaniu projektów współfinansowanych z PO KL, PO IiŚ, PO IG, a także Regionalnych Programów Operacyjnych i innych.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy usługi w zakresie audytu projektu m.in. dla następujących Beneficjentów środków UE:

 • PL.2012 Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy i Miasta Miechów
 • Coface Poland Credit Management Services Sp z o.o.
 • Concordia Polska TUW
 • TUV NORD Polska
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
 • Stowarzyszenie „Zakład Doskonalenia Zawodowego” z siedzibą w Nowym Sączu
 • MARS TDLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa
 • Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
 • Krajowe Centrum Europass
 • Comp Safe Support S.A.
 • Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
 • Computer Service Support S.A.
 • PFRON
 • Caritas Diecezji Płockiej
 • PSE S.A.
 • Błękitny Krzyż
 • GROW Galecki i Pietrzak SJ
 • Grupa Kapitałowa Indykpol S.A.

audyt1Audyt projektu współfinansowanego ze środków UE jest dla wielu Instytucji Zarządzających wdrażaniem Programów Operacyjnych obligatoryjnym narzędziem weryfikacji poprawności wydatkowania przyznanych środków. Wspiera także samych Beneficjentów w prawidłowym zarządzaniu projektem. W ramach audytu biegły rewident lub audytor wewnętrzny weryfikuje:

 

 • czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa
 • czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte
 • czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym
 • poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu
 • kwalifikowalność kosztów, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
 • czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione
 • wnioski beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu
 • wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta
 • sposób promocji projektu
 • sposób przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu

W przypadku wykrycia nieprawidłowości Beneficjent otrzymuje szczegółowe instrukcje sposobu wprowadzenia korekt, co chroni go przed dalszymi błędami we wdrażaniu projektu i ponoszeniem dotkliwych kar finansowych za nieprawidłową realizację inwestycji.

 

 

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert