Projekty dla jednostek samorządu terytorialnego

Według rankingu dwumiesięcznika Fundusze Europejskie, Dział Usług Doradzczych Eurodirect zajął 6 miejsce - za ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania opracowanych dla administracji publicznej oraz 9 miejsce - za wielkość przyznanej dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na ponad 100 firm zgłoszonych do rankingu.

Konsultanci naszej firmy brali udział w realizacji następujących projektów dla jednostek samorządu terytorialnego:

 • Urząd Gminy Limanowa - ZPORR (drogi)
 • Starostwo Powiatowe Wadowice - ZPORR 3.1
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu - ZPORR 1.3.2
 • Urząd Gminy Biskupice - ZPORR (wodociągi)
 • Urząd Gminy Charsznica - ZPORR 3.1
 • Urząd Gminy Gołcza - ZPORR (drogi).
 • Urząd Gminy Grybów - ZPORR (wodociągi)
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce – Zdroju - ZPORR 1.3.2.
 • Urząd Gminy Szczucin - ZPORR (przedszkole)
 • Urząd Gminy Szczucin - ZPORR (drogi)
 • Urząd Gminy Szczucin - ZPORR (ośrodek zdrowia)
 • Urząd Gminy Tymbark - ZPORR 3.2
 • Urząd Gminy Tymbark - ZPORR 3.1
 • Urząd Gminy Tymbark - ZPORR 3.5.1 .
 • Urząd Gminy Tymbark - ZPORR (chodniki)
 • Urząd Gminy Tymbark - ZPORR (sale gimnastyczne)
 • Urząd Gminy Wyry -Raport - Przegląd dostępnych źródeł dofinansowania inwestycji infr.
 • Urząd Gminy Żegocina - ZPORR (szkoła)
 • Urząd Gminy Żegocina - ZPORR 3.5.1
 • Urząd Gminy i Miasta w Miechowie - ZPORR 3.1
 • Urząd Miasta i Gminy Maków Podhalański - ZPORR (wodociągi)
 • Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie - ZPORR 1.1.2
 • Urząd Gminy Radłów - ZPORR 3.5.1
 • Urząd Gminy Oświęcim - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Regionalny Program Oczyszczania
 • Starostwo Powiatowe Miechów – ZPORR
 • Parafia Grobu Bożego w Miechowie - PO Dziedzictwo Kulturowe
 • Urząd Gminy Laskowa - ZPORR 3.1 – 3 projekty
 • Urząd Gminy Laskowa - ZPORR 3.5.1 – 2 projekty
 • Urząd Gminy Laskowa - ZPORR 3.5.2 – 2 projekty
 • Urząd Gminy Laskowa - INTERREG IIIA
 • Porozumienie Gmin Polanka Wielka i Przeciszów – MRPO, fiszka i studium wykonalności (kanalizacja).
 • Starostwo Powiatowe Olkusz - MRPO, fiszka i studium wykonalności (drogi).
 • Urząd Miasta Trzebinia – Mechanizmy Finansowe EOG i Norweski – analiza ekonomiczno - finansowa dla projektu termomodernizacyjnego.
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce – Zdroju – MRPO, studium wykonalności
 • Urząd Gminy Książ Wielki - Program Blisko boisko,
 • Urząd Miejski w Słomnikach - Mechanizmy Finansowe EOG i Norweski,
 • Urząd Gminy Oświęcim – dokumentacja techniczna i projektowa dla inwestycji termomodernizacji,
 • Urząd Miejski w Słomnikach – opracowanie dokumentacji dla projektu „ Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji fekalnej i burzowej w Gminie Słomniki”, MRPO 2007 – 2013, z w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno – ściekowa,
 • Starostwo Powiatowe w Miechowie – rozliczenie projektu drogowego w ramach ZPORR,
 • Urząd Gminy Laskowa – raport Oddziaływania na środowisko dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej,
 • Urząd Gminy Laskowa – karta projektu i matryca logiczna oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu z zakresu kanalizacji sanitarnej, MRPO 2007 – 2013, preselekcja w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno – ściekowa,
 • Urząd Gminy Siepraw – karta projektu, matryca logiczna i studium wykonalności inwestycji dla projektu z zakresu kanalizacji sanitarnej, MRPO 2007 – 2013, preselekcja w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno – ściekowa,
 • Urząd Gminy Radłów - karta projektu, matryca logiczna i studium wykonalności inwestycji, MRPO 2007 – 2013, preselekcja w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno – ściekowa,
 • Urząd Gminy Nawojowa – analiza opłacalności realizacji inwestycji z zakresu kanalizacji sanitarnej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, oś I, Gospodarka wodno – ściekowa,
 • Urząd Gminy Klucze – opracowanie dokumentacji w ramach PO „Rozwój inicjatyw lokalnych” MKiDN,
 • Urząd Gminy Siepraw – karta i matryca logiczna dla projektu w zakresie odnowy centrów wsi w ramach działania MRPO 2007 – 2013, w ramach działania 6.2 A Odnowa centrów wsi MRPO,
 • Starostwo Powiatowe w Olkuszu – opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu budowy szkolnej sali sportowej w Wolbromiu w ramach działania 6.1 B MRPO – projekt po pozytywnej ocenie merytorycznej, w takcie oceny strategicznej
 • Urząd Gminy Gnojnik – matryca logiczna projektu w zakresie odnowy centrum wsi, MRPO 2007 – 2013 w ramach działania 6.2 A Odnowa centrum Wsi
 • Urząd Gminy Sułoszowa – opracowanie dokumentacji dla projektu edukacyjnego skierowanego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach PO Kl, poddziałania 9.1.2
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 • Urząd Gminy Krasnystaw – opracowanie studium wykonalności dla projektu z zakresu modernizacji dróg, RPO WL 2007 – 2013 w ramach działania 5.2 Lokalny układ transportowy,
 • Starostwo Powiatowe w Rybniku – aktualizacja studium wykonalności dla projektów zakresu ograniczenia emisji w budynkach użyteczności publicznej, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego.
 • Urząd Gminy Moszczenica – wstępna karta projektu i matryca logiczna oraz studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie, MRPO 2007 – 2013 w ramach 6.2.A Odnowa centrum Wsi – projekt po pozytywnej ocenie merytorycznej, w takcie oceny strategicznej
 • Urząd Gminy Laskowa – studium wykonalności dla projektu rozbudowy budynku gimnazjum, MRPO 2007 – 2013 w ramach działania 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna
 • Urząd Gminy Racławice – opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu kanalizacji sanitarnej, MRPO 2007 – 2013 w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno – ściekowa
 • Urząd Gminy Zawiercie – opracowanie dokumentacji dla inwestycji drogowej, RPO WŚL 2007-2013
 • Urząd Gminy Laskowa – Wyliczenie finansowych elementów Studiów Wykonalności w ramach ZPORR, działanie 3.1
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu – wniosek i Studium Wykonalności inwestycji w ramach MRPO działanie 6.3,
 • Urząd Gminy Nawojowa – opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach PO IiŚ.
 • Urząd Gminy Moszczenica – wykonanie inwentaryzacji elewacji Zespołu Szkół w Staszkówce,
 • Urząd Gminy Szerzyny - Opracowanie studium wykonalności inwestycji pod nazwą Odnowa centrum wsi Żurowa poprzez zagospodarowanie pustej przestrzeni i modernizację infrastruktury - w trakcie oceny, MRPO 2007-2013, projekt po pozytywnej ocenie merytorycznej, w takcie oceny strategicznej
 • Urząd Gminy Szerzyny - Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. Odnowa centrum wsi Czermna poprzez rozbudowę wiejskiego domu kultury oraz infrastruktury technicznej – w trakcie oceny, MRPO 2007-2013
 • Urząd Miasta Oława – opracowanie studium wykonalności projektu pn. Przebudowa Ratusza w Oławie, RPO WD 2007-2013
 • Urząd Gminy Lipnica Murowana - Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego centrum Lipnicy Murowanej (etap I programu „Odnowy centrum zabytkowego Lipnicy Murowanej”) – pozytywna ocena na etapie preselekcji, MRPO 2007-2013
 • Uczniowski Klub Sportowy "Syborek" przy Szkole Podstawowej w Kwaśniowie, Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PO Kl dz. 9.5 dla Stowarzyszenia "Bractwo Szkolne" na rzecz budowy Szkoły w Kwaśniowie
 • Gmina Nawojowa - Wykonanie oceny ekonomicznej efektywności drogi do Programu wieloletniego pn: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011."
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, Wykonanie oceny ekonomicznej efektywności dla dwóch dróg - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011."
 • Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Wykonanie oceny ekonomicznej efektywności dla dróg: ulica Szewska w Miechowie o długości 0,807 km oraz ulica Traugutta w Miechowie o długości 0,752 km wraz z budową zatoki postojowej
 • Dom Kultury w Kętach, Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury 2009
 • Gmina Gierałtowice, Opracowanie Studium Wykonalności inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa nowoczesnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach dla rozwoju i promocji gminy."
 • Gmina Budzów, Opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z Sala Gimnastyczną w Budzowie"
 • Powiat Olkuski - Opracowanie dokumentacji do projektu pn. Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu obejmującego zabytkowy zespół zabudowy dawnego Starostwa w Olkuszu
 • Parafia św. Małgorzaty w Dębnie – Opracowanie dokumentacji do projektu pn. ‘Renowacja i konserwacja zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. św. Małgorzaty.
 • Gminne centrum Kultury Czytelnictwa i sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy – Wzmocnienie lokalnych pracowników kultury
 • Urząd Gminny Dębno, Analiza możliwości pozyskania na finansowanie kultury fizycznej i sportu w gminie w 2008
 • Gmina Miasto Pszów, Sporządzenie dwóch raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji drogowych w miejscowości Pszów.
 • Urząd Gminny Dębno , Opracowanie wniosków aplikacyjnych do działania 9.1.2 POKL na zajęcia pozalekcyjne dla szkół podstawowych w Gminie Dębno,
 • Urząd Gminny Dębno , Opracowanie wniosków aplikacyjnych do działania 9.1.2 POKL na zajęcia pozalekcyjne dla szkół gimnazjalnych w Gminie Dębno,
 • Urząd Gminy Kozłów Opracowanie wniosków aplikacyjnych do działania 9.1.1 POKL o sfinansowanie otwarcia dwóch punktów przedszkolnych w Gminie Kozłów
 • Urząd Gminy Kozłów Opracowanie wniosków aplikacyjnych do działania 9.1.2 POKL na zajęcia pozalekcyjne dla szkół podstawowych w Gminie Kozłów
 • Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski – 2 Plany Odnowy Miejscowości (Rzepiennik Biskupi, Turza)
 • Urząd Gminy Kozłów Opracowanie wniosków aplikacyjnych do działania 9.1.2 POKL na zajęcia pozalekcyjne dla Gimnazjum w Gminie Kozłów
 • Urząd Gminy Moszczenica, Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Staszkówka
 • Urząd Gminy Książ Wielki, Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz Planu Odnowy Miejscowości Zarszyn
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Panny Męczennicy w Turzy, opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
 • Urząd Gminy Nawojowa, Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Frycowa
 • Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej, Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Nawojowa
 • Urząd Gminy Sułoszowa, opracowanie 3 wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.1 PO KL
 • Urząd Gminy Sanok, opracowanie 2 wniosków aplikacyjnych w ramach Osi VI RPO WP oraz Działania 5.3 RPO WP.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem - Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach MKiDN.
 • Urząd Gminy Budzów - Opracowanie karty i matrycy logicznej projektu w ramach MRPO dz. 6.2 B.-Modernizacja pełnowymiarowego boiska sportowego wraz z budową parkingu w Budzowie
 • Urząd Gminy Wolbrom - Opracowanie karty i matrycy logicznej projektu dotyczącego budowy Sali gimnastycznej w miejscowości Zarzecze.
 • Urząd Gminy Wolbrom - Opracowanie karty i matrycy logicznej projektu dotyczącego budowy Sali gimnastycznej w miejscowości Dłużec.
 • Urząd Gminy Moszczenica - Opracowanie karty i matrycy logicznej projektu w ramach MRPO dz. 6.2 B.
 • Urząd Gminy Słaboszów - Opracowanie Karty projektu i matrycy logicznej projektu w ramach działania 6.2B.
 • Urząd Gminy Krynica-Zdrój - Opracowanie Karty projektu i matrycy logicznej projektu w ramach działania 6.2B.
 • Urząd Gminy Nawojowa - Opracowanie Studium Wykonalności oraz Karty projektu i matrycy logicznej projektu w ramach działania 6.2B.
 • Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski - Opracowanie Karty projektu i matrycy logicznej projektu w ramach działania 6.2B.
 • Urząd Gminy Laskowa - Opracowanie montażu finansowego dla projektu: „Rozbudowa budynku gimnazjum przy Zespole Szkół w Laskowej.”

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert