Wdrażanie innowacji w Polsce Wschodniej

Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Nabór wniosków w terminie: od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r., w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)  dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.


Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW do dofinansowania kwalifikować się mogą następujące rodzaje kosztów:
1. w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej, koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
a) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
b) nabycie albo wytworzenie środków trwałych;
c) nabycie robót i materiałów budowlanych;
d) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu;
e) raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w lit. d), poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w lit. d) należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu;
f) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

2. w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.
Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt. 1 lit. a), c) i d) nie może przekroczyć 1 mln złotych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztów kwalifikowanych dotyczących rodzajów wydatków wymienionych:

  • w lit. a) i d) nie może przekroczyć 10%;
  • w lit. c) nie może przekroczyć 10%;

łącznych kosztów realizacji inwestycji początkowej, określonych w pkt 1.
Łączna wartość kosztów kwalifikowanych dotyczących rodzajów wydatków wymienionych w  lit. f) nie może przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu.


Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:
1) do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
2) przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
3) działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
4) w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;
5) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Budżet działania i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Budżet poddziałania 1.3.1 POPW wynosi 100 052 666 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 mln zł.

Poziom i wysokość dofinansowania

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.
Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln zł.

Poziom intensywności wsparcia

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach wydatków związanych z inwestycją początkową wynosi: 75% dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniające do 10 osób), 65% dla małych przedsiębiorstw (do 50 osób) i 55% dla średnich przedsiębiorstw (do 250 osób).
Maksymalna intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosi 50% kwoty kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert