Pierwszy konkurs Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Termin naboru wniosków: 4 maja – 31 grudnia 2015 r.

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

  • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
  • prace rozwojowe (projekty, które nie przewidują prac rozwojowych nie mogą uzyskać wsparcia z UE),
  • dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej,
  • dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych.

Beneficjenci:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (konkurs dla dużych przedsiębiorstw zaplanowano na IV kwartał 2015 r.)

Środki przeznaczone na dofinansowanie: 1 600 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania:

  • 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,
  • 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 50 000 000 euro.

Intensywność wsparcia

Typ przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Badania przemysłowe + premia Prace rozwojowe Prace rozwojowe + premia 
 Mikro  70%  80% 45%  60%
 Małe  70%  80% 45%  60%
 Średnie  60%  75%  35%  50%

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW w sytuacji, gdy Wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu – na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego – możliwe jest zwiększenie poziomu dofinansowania projektu.

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) uważa się za spełniony jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:

  • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
  • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A wykazu), zamieszczonego w dokumentacji dla Działania 1.1 PO IR na stronie internetowej IP lub powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
  • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub  oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli w okresie trwałości projektu (3 lata po zakończeniu realizacji projektu).

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert