Dotacje dla przedsiębiorstw na obszarach wiejskich - PROW - działanie LEADER

Lokalne Grupy Działania, funkcjonujące na terenie od dwóch do kilkunastu sąsiednich gmin  będą tworzyły Lokalne Strategie Rozwoju, gdzie będą określały zasady organizacji, priorytety oraz szczegółowe warunki przyznawania wsparcia na swoim terenie. Wiele z nich właśnie przeprowadza konsultacje społeczne tworzonej strategii. Z punktu widzenia przedsiębiorstw, niezmiernie ważne będą zapisy dot. wspierania przedsiębiorczości w ramach LGD.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa ogólne zasady przyznawania dotacji w ramach działania LEADER:

  • Intensywność pomocy: od 50% do 100% kosztów kwalifikowanych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta,
  • Ostateczna kwota pomocy dla danej operacji będzie ustalana przez LGD w ramach przyznanego limitu,
  • Na założenie działalności gospodarczej maksymalna kwota dofinansowania to 100 000 zł,
  • Na rozwój działalności dla mikro i małych przedsiębiorstw do 300 000 zł – maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta realizującego operacje w ramach LSR, innego niż jednostki sektora finansów publicznych,
  • Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości nowozatrudnionych osób (bez tworzenia nowego miejsca pracy można dostać maksymalnie 25 tys. zł),
  • W ramach projektu można sfinansować rozbudowę, modernizację, przebudowę budynków (nie ma możliwości sfinansowania nowych budynków) oraz zakup nowych środków trwałych, służących do prowadzenia działalności (zakup środków transportu może stanowić maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert