Małopolskie bony na innowacje

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące wzmacnianiu współpracy mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo - badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu.

Dostępne będą dwa rodzaje bonów:

 • o maksymalnej wartości do 50 000 zł
 • o maksymalnej wartości do 100 000 zł

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

90% - w przypadku pierwszego bonu
80% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi,
70% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone w szczególności na zakup:

a) usług badawczo - rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych, w tym:

 • analizy przedwdrożeniowe, wykonywanie testów oraz badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami, a także certyfikacją nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
 • wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej (pierwsza produkcja) przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 • w powiązaniu z powyższymi: badania i prognozy rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania, opracowanie strategii i procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania.

W ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

b) usług w zakresie wzornictwa, w tym:

 • wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej,
 • opracowanie projektu inżynierskiego, obejmuje projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania;

c) usług ochrony własności intelektualnej, w tym:

 • zakup, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Zasady realizacji bonów na innowacje:

a) wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP,
b) wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi/usług, którym może być:

 • jednostka naukowa, posiadająca siedzibę na terytorium RP,
 • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo – rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na terytorium RP,
 • niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
 • instytucja otoczenia biznesu (IOB) – ośrodek innowacji, posiadający siedzibę na terenie województwa małopolskiego.

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego naboru.

W zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej wsparcie może zostać przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert