Ochrona różnorodności biologicznej – na co dotacje?

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej nie ma miejsca na typowe projekty turystyczne, jednym z priorytetów inwestycyjnych jest natomiast ochrona różnorodności biologicznej. Ma to odzwierciedlenie przede wszystkim w kształcie regionalnych programów operacyjnych.

Szczególny nacisk zostanie położony na działania związane z ograniczeniem negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo oraz promowaniem form ochrony przyrody m.in. w postaci ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych oraz infrastruktury dla ruchu rowerowego. Dofinansowane będą również projekty obejmujące budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Ponadto możliwa będzie realizacja zadań polegających na tworzeniu miejsc ochrony różnorodności biologicznej na terenach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, eko-parki.

Pierwszy, opolski, nabór wniosków z tego zakresu już za nami. W małopolskim i pomorskim konkursy są już ogłoszone, w podkarpackim, śląskim, mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko – mazurskim - są zapowiadane jeszcze w tym roku.

W opolskim naborze wniosków, ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 projektów. Wnioskodawcami są między innymi jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, RDOŚ, Uniwersytet Opolski oraz Filharmonia Opolska. Suma wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 22 mln zł., a dostępna alokacja - ok 15,5 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na sierpień.

W Małopolsce nabór wniosków będzie trwał od 24 sierpnia do 23 października 2015 r. Wsparciem zostaną objęte trzy rodzaje projektów: typu A dotyczące ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów, typu B związane z rozwojem centrów ochrony różnorodności biologicznej oraz typu C polegające na opracowywaniu dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin. Najbardziej premiowane będą przedsięwzięcia dotyczące gatunków objętych ochroną ścisłą, zwłaszcza na obszarach Natura 2000. Priorytetowo zostaną potraktowane także działania na rzecz gatunków, siedlisk
i ekosystemów zagrożonych całkowitą utratą.  Konkurs jest adresowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, parków krajobrazowych, parków narodowych i jednostek naukowych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Nabór wniosków został już także ogłoszony w województwie pomorskim. Oprócz ochrony różnorodności gatunkowej wspierane będą również przedsięwzięcia polegające na zabezpieczaniu obszarów chronionych oraz służące zwiększaniu świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju. Beneficjenci będą mogli ponadto opracować plany ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Wnioski będzie można składać od 7 do 25 września 2015 r. Przy ocenie projektów brany będzie pod uwagę stopień, w jakim przedsięwzięcie wpływa na poprawę stanu środowiska oraz wpływ działania na tworzenie warunków dla aktywności mieszkańców w zakresie ochrony przyrody. W przypadku projektów z zakresu edukacji ekologicznej najlepiej oceniane będą zadania, w których bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi zostanie objęta jak największa liczba osób.

Na poziomie krajowym można natomiast ubiegać się o dotacje w ramach programu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podobnie jak w przypadku programów regionalnych, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na ochronę gatunków i siedlisk na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000, w rezerwatach przyrody oraz w parkach narodowych. Wsparciem zostaną również objęte przedsięwzięcia polegające na zwalczaniu gatunków inwazyjnych, w tym barszczu Sosnowskiego oraz działania związane z ochroną przeciwpożarową parków narodowych. Konkurs skierowany jest głównie do jednostek samorządu terytorialnego oraz parków narodowych, natomiast w przypadku wybranych rodzajów zadań mogą wziąć w nim udział także organizacje pozarządowe. Wnioski można składać w dniach od 17 sierpnia do 30 września 2015 r.

Ponadto w ramach programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego istnieje możliwość uzyskania dotacji na projekty bilateralne składane w partnerstwie z organizacjami
z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Dofinansowane przedsięwzięcia mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami a organizacjami z Państw Darczyńców w zakresie następujących obszarów tematycznych:

  • Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000,
  • Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych,
  • Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wydatków kwalifikowanych. Beneficjenci mogą uzyskać dotację w wysokości od 2 do 10 tysięcy euro. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września 2015 r.

Barbara Klos
Konsultant ds. Funduszy UE
Tel.: +48 12 378 69 57

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert