PROW 2014-2020 – nowe możliwości dla samorządów

W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała  do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego  budżet PROW 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (licząc środki unijne i krajowe). Zakres nowego PROW jest podobny do poprzedniego, ale zmieniona została jego konstrukcja, zasady i wysokość przyznawanej pomocy w ramach poszczególnych działań.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Z punktu widzenia jednostek samorządowych najistotniejsze znaczenie będzie miało działanie „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”. Poziom pomocy finansowej z EFRROW, w ramach tego działania, wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dodatkowo dla wszystkich typów operacji dodano wymóg, że wysokość całkowitych kosztów kwalifikowanych nie może być wyższa niż 1 mln euro. Ważne, że utrzymano możliwość finansowania kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją operacji.

Gospodarka wodno-ściekowa

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będą mogły być finansowane z PROW tylko na obszarach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Maksymalna wysokość dotacji to 2 mln zł dla jednego beneficjenta w całym okresie programowania. Tutaj nastąpiła znacząca zmiana. W okresie 2007-2014 jeden beneficjent mógł skorzystać z 4 mln dotacji na inwestycje z tego zakresu. Beneficjentem pomocy może być gmina, związek międzygminny lub spółka, w której 100% udziałów ma JST. Wśród kryteriów oceny projektów uwzględniono dochód podatkowy gminy na mieszkańca, poziom bezrobocia w powiecie (im gorsza sytuacja tym większe szanse na dostanie dotacji) oraz lokalizację inwestycji na terenie, na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód wg. Programu wodno-środowiskowego kraju. Premiowane punktami będzie również połączenie w ramach jednej inwestycji gospodarki wodnej i ściekowej oraz powiązanie operacji z inwestycjami w infrastrukturę szerokopasmową. Przewidziano również możliwość uwzględnienia kryterium regionalnego. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków.

Drogi lokalne

Maksymalnie 3 mln zł dotacji będzie mogła uzyskać gmina, powiat lub związek międzygminny na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Inwestycje drogowe muszą mieć na celu połączenie danej jednostki osadniczej z istniejącą siecią dróg, co oznacza że nie będzie w ramach tego działania wspierana budowa dróg dojazdowych np. do pól. Formułując kryteria punktacji wzięto pod uwagę: dochód podatkowy gminy na jednego mieszkańca, stopę bezrobocia w powiecie oraz powiązanie operacji z inwestycjami dot. tworzenia infrastruktury szerokopasmowej. Ustanowione mogą zostać również kryteria regionalne, różne w poszczególnych województwach. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców.
Targowiska i obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie, obejmujące budowę albo modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Targowiska i obiekty budowlane, finansowane w ramach działania muszą być ogólnodostępne oraz zlokalizowane w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tysięcy mieszkańców. Przewiduje się preferencje dla targowisk, w których udział powierzchni handlowej przeznaczonej dla rolników w stosunku do całkowitej powierzchni targowiska jest większy. Wysokość dotacji dla jednego Beneficjenta w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Ochrona zabytków

O dotacje, związane z ochroną zabytków oraz budownictwa tradycyjnego, mogą ubiegać się gminy oraz instytucje kultury, których organizatorami są jednostki samorządowe. Z kręgu beneficjentów wyłączono kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe, które otrzymywały dotacje w poprzednim okresie programowania. Oprócz odnowy i poprawy stanu zabytków, przewidziano możliwość zakupu obiektów, charakterystycznych dla budownictwa tradycyjnego w danym regionie. Obiekty te będą musiały być przeznaczone na cele publiczne.
W trakcie oceny premiowane będą projekty przewidujące nadanie nowej funkcji odnowionemu obiektowi, realizowane w zabytkach o najwyższej wartości oraz zlokalizowane na obszarze o potencjale turystycznym. Poszczególne województwa mogą również wprowadzić własne kryteria regionalne, zgodne ze specyfiką regionu. W przypadku operacji, o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decydować będzie niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na mieszkańca.

Infrastruktura kultury

W ramach działania pozostawiono możliwość realizacji inwestycji zakładających budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. Wymogiem jest ogólnodostępność obiektów, których dotyczą inwestycje, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych. Operacja ma wynikać z dokumentów planistycznych gminy, strategii rozwoju gminy lub planu rozwoju miejscowości. O przyznaniu pomocy decydować będą kryteria związane z dochodem gminy, bezrobociem oraz kryterium regionalne. Dopiero w przypadku gdy operacje uzyskają taką samą liczbę punktów wybrane będą te, których realizacja umożliwi przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych.

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Projekty dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej realizować mogą tylko gminy. O przyznaniu dotacji decydować będzie spełnienie kryteriów punktowych, dotyczących  wartości zabytkowej układu urbanistycznego,  komplementarności z innymi inwestycjami na obszarze objętym operacją oraz lokalizacji inwestycji na terenach atrakcyjnych turystycznie. Przewidziano również możliwość wprowadzenia kryteriów regionalnych. W przypadku dwóch lub więcej operacji o takiej samej liczbie punktów decydować będzie niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na jednego jej mieszkańca. Jedna miejscowość będzie mogła uzyskać łącznie maksymalnie 500 tysięcy złotych dotacji na inwestycje z 3 zakresów: ochrony zabytków, infrastruktury kultury i kształtowania przestrzeni publicznej. Należy pamiętać, iż podobnie jak w poprzednim okresie programowania, projekty  z zakresu odnowy i rozwoju wsi będą mogły być realizowane również poprzez działanie Leader.


Małgorzata Gerwel
Kierownik Sekcji Usług Doradczych
BDO Sp. z o. o. filia Eurodirect
tel. 12 378 69 58

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert