Dotacje na patenty

W terminie: od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.
Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

1)  uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:

  • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
  • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej,

2)  usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:

  • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt;
  • pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

3)  pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych:

1) pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
2) opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
3)  pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

W przypadku typu projektu „Realizacja ochrony własności przemysłowej” koszty postępowań sądowych dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, dot. usług doradczych i usług wsparcia innowacji, nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, dot. wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego, nie może przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekt musi spełniać wszystkie kryteria merytoryczne:

1. Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny
2. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
3. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne
4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu
5. Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej

Kryterium 5 weryfikowane będzie na podstawie informacji we wniosku o dofinansowanie oraz załączników potwierdzających posiadanie na dzień składania wniosku o dofinansowanie wyłącznych praw do uzyskania danego prawa własności przemysłowej (np. umowa kupna–sprzedaży; umowa zlecenie; umowa o dzieło; umowa spółki itp.). Posiadanie praw weryfikowane będzie ponownie przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) jest jedynym twórcą przedmiotu objętego  planowanym zgłoszeniem, do spełnienia kryterium wystarczające jest zadeklarowanie tego faktu we wniosku o dofinansowanie, z jednoczesnym oświadczeniem, iż Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego do przedmiotu objętego zgłoszeniem oraz, że do przedmiotu objętego planowanym zgłoszeniem nie zostały wysunięte roszczenia ze strony osób/podmiotów trzecich.

W przypadku projektów polegających na kontynuowaniu procedury uzyskania ochrony poza granicami RP na podstawie prawa pierwszeństwa Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest wskazać datę i numer zgłoszenia nadanego przez właściwy organ ochrony własności przemysłowej. Posiadanie praw weryfikowane będzie ponownie przed zawarciem umowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert