Controlling Produkcji - zaawansowane techniki. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 9 styczeń 2020 - 17 styczeń 2020
Miasto: Kraków
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cykl dwóch seminariów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na zajęciach omawiane są wybrane zagadnienia wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu dedykowane dla firm produkcyjnych.

Pierwsza części obejmuje obszar rachunku kosztów a druga budżetowania.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w  przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Program

Program

09 - 10.01.2020- Część 1 Rachunek kosztów dla controllera produkcji:

1. Działalność pomocnicza.

2. Zasady identyfikacji centów kosztów i odpowiedzialności spełniające wymogi rachunkowości finansowej i zarządczej w zakresie działalności pomocniczej:

 • Wykazanie różnic w regułach identyfikacji mpk pomiędzy controllingiem a rachunkowością finansową
 • Czynniki zwiększające szczegółowość analizy według MPK na potrzeby controllingu
 • Ustalenie zakresu rozliczeń świadczeń wewnętrznych według wymogów controllingu

3. Techniczne metody rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych uwzględniające zasady istotności i szczegółowości:

 • Automatyczne a ewidencyjne metody rozliczeń kosztów
 • Zasady doboru techniki rozliczeń kosztów uwzględniającej ich istotność
 • Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania, zamawiania usługi i rozliczania kosztów
 • Rozliczenie kosztów według ilości wykonanych czynności lub poprzez świadczenie usługi gotowości

4. Wzorcowe zasady rozliczeń kosztów działalności pomocniczej na przykładach:

 • Nieruchomości
 • Transport - baza sprzętowa
 • Remonty - utrzymanie ruchu
 • Media

5. Projektowanie kolejności faz rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych:

 • Bez świadczeń wzajemnych
 • Ze świadczeniami wzajemnymi
 • Projektowanie wielofazowych scenariuszy rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych

6. Działalność podstawowa:

 • Zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń
 • Poziomy kosztów wydziałowych (gniazd produkcyjnych ,ogólnowydziałowe i ogólnoprodukcyjne)
 • Koszty wydziałowe stałe i zmienne oraz zasady ich rozliczeń
 • Rozliczanie kosztów pośrednich według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Przypisanie centrów kosztów do procesów produkcyjnych zgodnie z regułami kalkulacji fazowej

7. Metody kalkulacji kosztu wytworzenia:

 • Podziałowa prosta
 • Podziałowa prosta ze współczynnikami
 • Doliczeniowa
 • Zleceniowa
 • Według kosztu standardowego
 • Fazowa
 • Dla produkcji skojarzonej
 • Zasady doboru metody kalkulacji do rodzaju prowadzonej działalności

8. Uwzględnienie w kalkulacji:

 • Produkcji niezakończonej
 • Różnych wariantów zaawansowania produkcji niezakończonej
 • Wykorzystania normalnej zdolności produkcyjnej

9. Kalkulacja fazowa:

 • Zasady przeprowadzenia kalkulacji fazowej
 • Metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów
 • Rozliczenie kosztów zmiennych i stałych według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Metody ustalania kosztów wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej

10. Rachunek kosztów działań ABC:

 • Wady tradycyjnego rachunku kosztów
 • Reguły identyfikacji zasobów i wykonywanych przez nie czynności
 • Rozliczenie kosztów według metody ABC
 • Wady i zalety metody ABC
 • Wyznaczenie optymalnego zakresu stosowania metody ABC
 • Metoda Lean Accounting
 • Wskazanie obszarów zastosowania tradycyjnego rachunku kosztów, rachunku ABC oraz metody Lean Accounting

11. Koszty niewykorzystanego potencjału:

 • Obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Klasyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości oraz rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału
 • Zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej
 • Wskaźniki określające stopień wykorzystania potencjału

12. Kalkulacja ceny według zasad stopnia wykorzystania potencjału. Ustalenie dwóch poziomów kosztów oraz ceny :

 • według uzasadnionego wykorzystania potencjału
 • z nadwyżką na pokrycie kosztów niewykorzystanego potencjału

13. Zasady tworzenia rachunków marżowych:

 • Identyfikacji wymiarów analizy
 • Ustalenie poziomów raportu marżowego
 • Zasady kolejności ujmowania kosztów w rachunku marżowych
 • Wpływ metod rozliczeń kosztów w ramach kalkulacji kosztów wytworzenia na rachunek marżowy

16 - 17.01.2020 - Część 2 Budżetowanie - zaawansowane techniki dla controllera produkcj:

14. Budżet działalności operacyjnej tworzony według metod dynamicznych:

 • Ustalenie struktury budżetu działalności operacyjnej: plan przychodów, produkcji, zaopatrzenia oraz kosztów stałych
 • Relacja planu produkcji względem innych budżetów
 • Struktura szczegółowa planu produkcji
 • Planowanie kosztów zmiennych i stałych dla produkcji
 • Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca przesunięcia w czasie pomiędzy poszczególnymi budżetami szczegółowymi (sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia)
 • Tworzenia planu w jednostkach wartościowych i ilościowych
 • Planowanie wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych
 • Planowanie zaopatrzenia
 • Wpływ planowania ilościowego produkcji na przepływy finansowe

15. Planowanie ilościowe produkcji metodą wykresów Gantta:

 • Ustalenie kolejności planowania faz procesu gospodarczego i ich wzajemnych relacji w zakresie sprzedaż - produkcja
 • Analiza podziału firmy na centra kosztów według wymogów controllingu finansowego z zasadami planowania ilościowego zgodnie z metodą wykresów Gantta
 • Określenie zdolności produkcyjnej zasobów w jednostkach czasu
 • Wyznaczenie normatywów wykorzystania zdolności produkcyjnych zasobów na jednostkę produktu
 • Ustalenie zapotrzebowania ilościowego na czynności posiadanych zasobów w związku z ilościowym planem produkcji
 • Zaplanowanie czasu realizacji planu produkcji w poszczególnych zasobach dla konkretnych zleceń
 • Ustalenie jednostek czasowych tworzenia wykresów Ganta - godziny, zmiany czy dni
 • Wyznaczanie wąskich gardeł procesu gospodarczego.
 • Opracowanie zbiorczego planu produkcji
 • Opracowanie bilansu wykorzystania mocy produkcyjnych.
 • Planowanie w perspektywie długookresowej, rocznej i krótkoterminowej kwartalnej lub miesięcznej

16. Analiza odchyleń w budźcie kosztów produkcji:

 • Klasyfikacja odchyleń z tytułu zmian ilości produkcji, norm zużycia surowców, cen surowców
 • Budżetowanie elastyczne w zakresie kosztów zmiennych - dopasowanie budżetu kosztów do rzeczywistej wielkości produkcji

17. Zasady konstrukcji struktury budżetów dla pojedynczych centrów kosztowych:

 • Wady klasycznych metod tworzenia struktur budżetowych w układach MPK - rodzaj kosztu
 • Wielowymiarowe struktury budżetu MPK prezentujące dane według:


Prowadzący

Prowadzący

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w 4 dniach szkolenia
1 100 zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym module (2 dni)

 *Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
9 styczeń 2020 - 17 styczeń 2020 Kraków 863519 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert