Dyplomowany specjalista ds.kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 7 październik 2017 - 19 listopad 2017
Miasto: Kraków
Cena: 2600.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

UWAGA!

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

 • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622)

Cel kursu:

 • Zapoznanie w sposób interaktywny i warsztatowy, z zaawansowanymi zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych niezbędnymi w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac.

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników oraz rozwiązań w zakresie naliczania płac oraz stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.
 • Uzyskanie informacji dotyczących najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zapoznanie z najciekawszymi przypadkami (case study) z bieżącej praktyki doradczej doświadczonych wykładowców-praktyków na podstawie kazusów prawnych
 • Otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej(po zdanym egzaminie)

Profil uczestnika:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Absolwenci kursów kadrowo-płacowych od podstaw
 • Wszyscy zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Program

Program

KADRY

I. STOSUNEK PRACY

1. Nawiązanie stosunku pracy

 • Nowa treść umowy o pracę - unikaj często popełnianych błędów
 • Umowa na część etatu - pamiętaj o dodatkowych elementach
 • Umowa o pracę na półtora etatu - czy będzie zakwestionowana?
 • Umowa na zastępstwo - nie popełnij błędu określając termin jej zakończenia
 • Jak prawidłowo dokonać zmiany do umowy o pracę

2. Umowy na czas określony

 • Zasada 3 umów i 33 miesięcy - jak to prawidłowo interpretować
 • Jakich umów nie dotyczy zasada 33 miesięcy
 • Jakie umowy zawierać w r. aby uniknąć problemów z ich przekształceniem na czas nieokreślony
 • Co zrobić z dotychczasowymi umowami aby nie przekształciły się w umowy bezterminowe
 • Interpretacje Ministerstwa i PIP w zakresie nowych umów terminowych
 • Umowy terminowe - co Inspektor pracy będzie kontrolował w tych umowach
 • Uwaga na umowy na zastępstwo po nowelizacji Kodeksu pracy
 • Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony po nowemu
 • Stanowisko MPiPS w sprawie sposobu liczenie stażu pracy pracownika uzależniającego jego okres wypowiedzenia umowy
 • Klauzula o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia umowy na czas określony już bezprawna!
 • Dopuszczalne przedłużenie umowy na czas określony nawet do 10 lat - jak to zrobić?
 • Procedura obiektywnych przyczyn uzasadniających dłuższe umowy - jak ją prawidłowo przeprowadzić
 • Jakie obiektywne przyczyny nie będą kwestionowane przez PIP
 • Nowe okresy wypowiedzeń umów  pracę na czas określony po nowelizacji KP z 25.06.2015 r.
 • Jak wypowiadać i jakie terminy wypowiedzenia przyjmować do aktualnie trwających umów na czas określony
 • Zastosowanie za krótkiego okresu wypowiedzenia spowoduje roszczenie ze strony pracownika o odszkodowanie za czas niewykonywania pracy
 • Konieczność wręczenia pracownikom nowych informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 paragraf 3 Kp) w związku ze zmianą okresów wypowiedzeń - kiedy wręczać i co zawrzeć w treści informacji
 • Kiedy można się powołać a pracę sezonowe w umowach na czas określony
 • Gdzie w umowie o pracę wpisywać obiektywne przyczyny i jak je sformułować
 • Czy  wypowiedzenie umów na czas określony trzeba uzasadniać
 • Jaka będzie wyglądała procedura, gdy inspektor pracy zakwestionuje prawdziwość obiektywnej przyczyny lub sezonowości pracy w zakładzie
 • Czy okres umowy na zastępstwo jest wliczany do limitu 33 miesięcy, gdy pracodawca zatrudni tego samego pracownika na kolejną umowę na czas określony

3. Umowy na okres próbny

 • Ile umów na okres próbny można zawrzeć z pracownikiem od 2016 r.
 • Jak interpretować pojęcie zatrudnienia do wykonywania innego rodzaju pracy aby można była zatrudnić pracownika ponownie na umowę na okres próbny
 • Czy po zmianie przepisów zawarcie 5 kolejnych umów na okres próbny jest dopuszczalne.
 • Czy okres zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny wlicza się do okresu 33 miesięcy zatrudnienia pracownika na czas określony.

4. Akta osobowe

 • Badania lekarskie, szkolenia bhp - oryginały czy kopie do akt osobowych?
 • Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 paragraf 3 Kp) - najczęstsze błędy.
 • W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia.
 • W której części akt umieścić porozumienie urlopowe.
 • Czy akta osobowe mogą mieć część D.
 • Co zrobić ze spisem akt osobowych gdy usunięto karę porządkową pracownika z akt.
 • Czy zakładać nowe akta przy ponownym zatrudnieniu pracownika po przerwie.

5. Świadectwa pracy

 • Wydawanie świadectw pracy - kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 • Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.
 • Jak prawidłowo wskazać w świadectwie wykorzystany urlop wypoczynkowi i ten, za który wypłacono ekwiwalent pieniężny.
 • Czy w świadectwie można zapisać, że zawarto porozumienie o wykorzystaniu urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia.
 • Jak sporządzić duplikat świadectwa pracy.

6. Umowa zlecenie (o dzieło) w 2017 r.

 • Umowa zlecenia, umowa o dzieło - co zawrzeć w treści by nie były kwestionowane.
 • Umowę zlecenia z własnym pracownikiem - kiedy to możliwe?
 • Jakie badania lekarskie i szkolenia bhp dla zleceniobiorców?
 • Jak zawierać umowy zlecenia.
 • Jakie elementy umowy spowodują ich przekształcenie przez Inspektora Pracy na umowy o pracę.
 • Stawka wynagrodzenia w umowach zlecenia.

7. Prawo wewnątrzzakładowe

 • Treść regulaminu pracy - najczęstsze błędy.
 • Obowiązkowe zapisy regulaminu pracy.
 • Jak prawidłowo zmienić regulamin pracy lub wynagradzania.

8. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy

 • Jakich dokumentów żądać przed przyjęciem do pracy pracownika by nie podlegać odpowiedzialność z ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Czy lista obecności pracowników może być wspólna.
 • Jakich dokumentów nie mogą zawierać akta osobowe pracowników.
 • Kiedy wolno przyjmować CV od kandydatów do pracy.
 • Jak kadrowy ma mieć zabezpieczony pokój by spełniać wymogi ochrony danych osobowych.

II. Kontrola i odpowiedzialność 

1. Przygotowanie pracowników do pracy

 • Kiedy są ważne badania lekarskie i szkolenia bhp z innego zakładu.
 • W jakich terminach przeprowadzać badania lekarskie i szkolenia bhp by uniknąć popełnienia wykroczenia.
 • Czy pracownik nieposiadający badań po długiej chorobie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp dla stażysty.
 • Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności.
 • Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne.
 • Jakich zapisów wymagać od lekarza profilaktyka na zaświadczeniu z badań lekarskich.
 • Najczęstsze błędy w kartach szkoleń wstępnych oraz zaświadczeniach ze szkoleń bhp.
 • Jak prawidłowo sporządzić  skierowanie na badania lekarskie.
 • Kto odpowiada za szkolenia i badania pracowników

2. Odpowiedzialność osób zarządzających w zakładzie pracy 

 • Rodzaje wykroczeń za naruszenie praw pracowniczych
 • Wysokość grzywien nakładanych przez inspektora pracy
 • Kiery inspektor pracy może zastosować postępowanie upominawcze
 • Co to jest nakaz a wystąpienie inspektora pracy 
 • Kiery pracodawca może przerzucić część odpowiedzialność na podległych pracowników
 • Czy służba bhp odpowiada za bhp w zakładzie
 • Czego można wymagać  od służby bhp
 • Jak przenieść część odpowiedzialności na podległych pracowników

3. Odpowiedzialność pracownika:

 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

4. Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:

 • Wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego)
 • Prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień pracodawcy (uzasadnione podejrzenie, profilaktyka)
 • Dyscyplinowanie pracownika - możliwości przełożonego, zasady rozmów dyscyplinujących (dokumentowanie)

5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.
 • Wysłanie wypowiedzenia pocztą - kiedy następuj skuteczne doręczenie.
 • Jakie przyczyny wypowiedzenia podać by nie narazić się na przywrócenie pracownika do pracy przez sąd.
 • Co może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z pracy.
 • Długotrwała choroba pracownika - jak rozwiązać umowę z art. 53 Kp.
 • Wygaśnięcie stosunku pracy.

6. Pozwy pracowników o mobbing, molestowanie i dyskryminację:

 • Czym różni się mobbing od molestowania i dyskryminacji?
 • Czy polecenie dotyczące nadgodzin albo wykonywania innej pracy może być mobbingiem?
 • Czy podległy pracownik może mnie nagrywać bez mojej wiedzy?
 • Czego pracownik może się domagać z tytułu mobbingu?
 • Odpowiedzialność kierownika za mobbing i molestowanie

III. CZAS PRACY

1. Planowanie czasu pracy

 • Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 • W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
 • Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania - stanowisko PIP
 • Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
 • Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 • Tworzenie grafików - zajęcia praktyczne.

2. Okresy rozliczeniowe - czy warto wydłużyć do 12 miesięcy?

 • Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.
 • Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 • Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy - zasady, niezbędne formalności.
 • Informowanie organów PIP o przedłużonym okresie - konsekwencje poinformowania lub braku zgłoszenia.
 • Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 • Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych.
 • Różne okresy rozliczeniowe w jednej jednostce.
 • Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.

3. Doba pracownicza - jak uniknąć wykroczeń.

 • Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 • Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
 • Ruchome rozkłady czasu pracy - jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej.
 • Konsekwencje naruszenia doby pracowniczej na nowych zasadach.
 • Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
 • Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 • Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
 • Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy - zajęcia praktyczne.

4. Wyjścia osobiste pracowników

 • Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 • Likwidacja "tajnych" ksiąg wyjść osobistych.
 • Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 • Odrabianie wyjść osobistych - ćwiczenia praktyczne.
 • "Połówki" urlopów - czy to legalne?
 • Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 • Zamiana wyjąć osobistych na urlop wypoczynkowy.
 • Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

5. Podróże służbowe

 • Jakie okresy podroży służbowej wliczać do czasu pracy.
 • Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
 • Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
 • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
 • Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.

6. Dyżur

 • Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników.
 • Czy za 4 godzinny dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 godziny.
 • Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
 • Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy pracowników.

7. Zagadnienia szczegółowe

 • Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 • Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym a kiedy można przełożyć to na kolejny.
 • Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 • Jakie normy czasu pracy obowiązują niepełnosprawnych od 10 lipca 2014 r.
 • Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
 • Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy. 

IV. URLOPY

1. Urlopy wypoczynkowe

 • Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego
 • Prawo do kolejnego urlopu i jego wymiar
 • Staż pracy, wykształcenie a urlop wypoczynkowy
 • Urlop proporcjonalny, zwiększenie wymiaru
 • Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego - ćwiczenia
 • Urlopy zaległe - prawa i obowiązki pracodawcy
 • Urlop na żądanie
 • Plan urlopu
 • Odwołanie pracownika z urlopu, przesunięcie terminu urlopu
 • Orzecznictwo SN, stanowiska PIP w zakresie urlopów
 • Wynagrodzenie urlopowe - zasady obliczania
 • Ekwiwalent za urlop - zasady obliczania
 • Wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent - ćwiczenia praktyczne, najczęstsze błędy
 • Informacja o urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy po 21.03.2011 - problemy interpretacyjne
 • Wykroczenia związane z naruszeniem prawa pracownika do urlopu

2. Urlopy wypoczynkowe niepełnosprawnych

 • Kiedy niepełnosprawny nabędzie pełne 10 dni urlopu wypoczynkowego.
 • Najczęstsze błędy przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego niepełnosprawnych.
 • Proporcjonalny urlop niepełnosprawnego - czy liczyć odrębnie, czy łącznie z normalnym urlopem wypoczynkowym (20 lub 26 dni)

3. Urlopy okolicznościowe - zwolnienia od pracy

 • Wymiar i zasady udzielania urlopów okolicznościowych
 • Termin wykorzystania, dzielenie na części
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • Odpoczynek po podróży służbowej 8 czy 11 godzin
 • Urodzenie bliźniaków - jeden czy dwa urlopy okolicznościowe
 • Czy udzielić urlopu okolicznościowego po 2 miesiącach od zdarzenia uzasadniającego urlop
 • Czy matce dziecka przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia
 • Czy po rozwodzie przysługuje urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią byłej teściowej
 • Najpierw ślub cywilny a potem kościelny - ile przysługuje urlopu okolicznościowego

4. Urlopy bezpłatne

 • Zasady udzielania urlopów bezpłatnych
 • Urlop bezpłatny a staż pracy

5. Urlopy związane z rodzicielstwem

 • Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 2 stycznia 2016 r.
 • Nowe definicje w Kodeksie pracy jako zrównanie osób prowadzących działalność gospodarczą z zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie uprawnień rodzicielskich.
 • Rezygnacja z zasady ciągłości urlopowej.
 • Zasady rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego i rozpoczęcie opieki nad dzieckiem przez ojca, przerywającego na ten czas prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Prawo pracownika ojca do części urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez matkę prowadząca działalność gospodarczą z części zasiłku macierzyńskiego.
 • Prawo rezygnacji przez matkę dziecka, posiadającą orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,  z części urlopu macierzyńskiego, gdy opiekę przejmuje ojciec dziecka lub najniższa rodzina.
 • Zasady korzystania z urlopów rodzicielskich w przypadku zgonu matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka w trakcie urlopu macierzyńskiego.
 • Prawo do urlopu macierzyńskiego ojca w przypadku, gdy bezrobotna matka podjęła zatrudnienia na co najmniej pół etatu.

6. Urlop rodzicielski od 2 stycznia 2016 r.

 • Wydłużenie urlopów rodzicielskich do 32 i 34 tygodni.
 • Rewolucyjna zmiana w zakresie terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego.
 • Zwiększenie liczby części w jakich można skorzystać z urlopu rodzicielskiego.
 • Na jakich zasadach pracownik może zrobić przerwę  w urlopie rodzicielskim - wątpliwości interpretacyjne.
 • Ile tygodni urlopu rodzicielskiego musi wykorzystać rodzic dziecka po urlopie macierzyńskim aby nabyć prawo do przerwy w tym urlopie.
 • Wpływ dzielenia urlopu rodzicielskiego na liczbę części z jakiej może skorzystać pracownik z urlopu wychowawczego.
 • Pierwsza i ostatnia część urlopu rodzicielskiego nie będzie musiała obejmować co najmniej 8 tygodni.
 • Możliwość wcześniejszego powrotu z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy.
 • Wydłużenie terminów na złożenie wniosku o urlop rodzicielski lub wcześniejszy powrót z niego.
 • Nowe rozporządzenie w zakresie wzoru wniosków i dokumentów jakie musi przedłożyć pracownik ubiegający się o skorzystanie z uprawnień rodzicielskich.
 • Nowe zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonanie pracy w zakładzie.
 • Sposób liczenia wydłużenia urlopu rodzicielskiego dla pracownika łączącego go z pracą.
 • Czy spóźniony wniosek o urlop rodzicielski i ojcowski pozbawia pracownika tych uprawnień.
 • Czy ważne jest oświadczenie do akt o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich złożone bezterminowo.
 • Czy przy urodzeniu bliźniąt przysługuje jeden czy dwa urlopu ojcowskie?
 • Czy na macierzyńskim lub na ojcowskim można podjąć zatrudnienie na umowę o prace u innego pracodawcy.
 • Urlop ojcowski od pierwszego dnia urodzenia dziecka.
 • Długoletnie karmienie dziecka piersią - jak sobie radzić z nieuczciwymi pracownicami.
 • Czy można żądać od pracownicy zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią.
 • Czy można udzielić urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka, którego matka prowadzi działalność gospodarczą i otrzymywała zasiłek macierzyński.

7. Opieka nad zdrowym dzieckiem art. 188 KP od 2 stycznia 2016 r.

 • Rozliczenie godzinowe opieki nad dzieckiem - jak ewidencjonować opiekę i pracę w jednym dniu.
 • Czym różni się oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich od pierwszego w roku wniosku o taki urlop, którym pracownik przesądza o sposobie jego wykorzystywania.
 • Jaki wniosek złożyć aby korzystając  z opieki nad dzieckiem przez cały dzień została ona rozliczona godzinowo.
 • Czy pracownik będąc zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy można skorzystać z 2 dni opieki, w dniach w których zgodnie z grafikiem miał zaplanowane po 12 godzin pracy.
 • Ile dni, a ile godzin opieki przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zatrudnienie u dwóch pracodawców po pół etatu - ile dni opieki 188 Kp.
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 Kp)  po jednym dniu dla obojga rodziców - czy to możliwe?
 • Dwoje dzieci z różnych małżeństw - ile przysługuje opieki.
 • Czy pracodawca może żądać od innego pracodawcy zaświadczenia o niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich przez małżonka swojego pracownika.

8. Urlopy wychowawcze

 • Prawo i wymiar urlopu wychowawczego
 • Formalne udzielenie urlopu wychowawczego
 • Rezygnacja pracownika z urlopu wychowawczego
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika zamiast urlopu wychowawczego
 • Powrót pracownika z urlopu wychowawczego  

PŁACE

1. Podstawy prawne z zakresu wynagrodzenia
2. Formy wynagradzania oraz optymalizacja zatrudnienia
3. Dokumentacja pracownicza, prowadzenie akt osobowych
4. Prowadzenie innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
5. Regulaminy z zakładzie pracy
6. Minimalne wynagrodzenie za pracę
7. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie za czas choroby
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
 • dodatek za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenie za czas dyżuru
 • odszkodowania i odprawy
 • ekwiwalent za urlop

8. Świadczenia pozapłacowe (przykłady)

 • świadczenia na rzecz pracowników wolne od PDOF
 • świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • inne składniki motywacyjne

9. Różne wydatki pracodawcy na rzecz pracowników, świadczenia nieodpłatne a koszty podatkowe i składki ZUS-zasady dokumentacji i rozliczeń

 • prezenty, nagrody, paczki świąteczne
 • bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników
 • spotkania integracyjne
 • opieka medyczna, finansowanie okularów
 • zakup ubrań dla pracowników
 • zapomogi pieniężne i rzeczowe
 • fundowanie wycieczek
 • wynajem lokali mieszkalnych
 • używanie telefonów komórkowych, komputerów i samochodów przez pracowników
 • wydatki pracodawcy na działalność socjalną, świadczenia urlopowe, odpisy na ZFŚS
 • szkolenia
 • mikołaj, jubileusz itp.
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów ustalonych w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania w dowolnej wysokości

10. Umowy cywilnoprawne:

 • umowa zlecenie czy umowa o dzieło - podstawowe różnice
 • umowa o przeniesienie praw autorskich
 • kontrakt menedżerski
 • wynagrodzenie członka zarządu
 • świadczenia na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło - zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • kontrole PIP umów w/w

11. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
12. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę:

 • Zagadnienie "wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika"
 • zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń- omówienie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy zasiłkowej w temacie zagadnienia
 • zajęcia komornicze
 • potrącenie dobrowolne
 • alimenty
 • zbieg tytułów do potrąceń (praktyczne przykłady dotyczące zajęć wynagrodzeń)
 • tytuł wykonawczy i obowiązki pracodawcy
 • realizacja zajęć sądowych i innych  tytułów (spłata zaliczek z zasiłku chorobowego, spłata innych zobowiązań w czasie długotrwałej choroby)
 • procedury w zakresie uprawnień pracodawcy odnośnie szczegółowych informacji przesyłanych do komorników (terminy, kary, przewinienia)
 • informacje dotyczące przekazywania numerów kont pracownika komornikowi a ustawa o ochronie danych osobowych
 • zajęcia z umów cywilnoprawnych
 • zajęcia ze świadczeń z ZFŚS itp
 • różne składniki wynagrodzeń a zajęcia komornicze
 • zgody pisemne pracowników na potrącenia
 • dokumentacja potraceń.
 • przykłady zastosowania w praktyce - ćwiczenia praktyczne
 • interpretacje MPiPS oraz Izby Komorniczej

13. Kontrole zewnętrzne w dziale kadr - jak przygotować się do kontroli
14. Delegacje służbowe oraz oddelegowanie krajowe i zagraniczne - wymogi formalne oraz rozliczanie

 • rozporządzenie dotyczące rozliczania podróży służbowych
 • regulacje dotyczące zagranicznej podróży służbowej na odcinku krajowym
 • oświadczenia wpływające na prawo do diet
 • zasady rozliczania diet w podróżach krajowych
 • limit wydatków na koszty noclegu
 • podróż zagraniczna odbywana do więcej niż jednego państwa docelowego
 • rozliczanie zaliczek oraz kosztów w zagranicznej podróży służbowej (kursy walut)
 • zmiana wartości diet i limitów na nocleg w podróży zagranicznej
 • rozliczenie kosztów podróży służbowej krajowej
 • rozliczenie kosztów podróży służbowej zagranicznej
 • używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych
 • samochody w podróżach służbowych
 • podróże służbowe jako koszt uzyskania przychodu
 • zasady zaliczania wydatków związanych z podróżą służbową przedsiębiorcy, zarządów
 • podróże służbowe a przychód u pracownika
 • szczególne zagadnienia dotyczące delegacji (w tym m.in.: druk delegacji, badania lekarskie osób prowadzących pojazdy, czas delegacji a czas pracy)
 • oddelegowanie - nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady zmiany do dyrektywy nr 2014/67/UE - skutki dla pracodawców
 • czym jest oddelegowanie, różnice miedzy podróżą służbową
 • obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem
 • rozliczenie wydatków i wynagrodzenia w okresie oddelegowania
 • inne wydatki - kwestie opodatkowania i oskładkowania (m.in. wynajem lokalu, budynku do potrzeb noclegu pracowników za granicą, inne koszty, ryczałty)

Metodologia kursu:
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników, warsztaty praktyczne - rozwiązywanie testów i zadań.Prowadzący

Prowadzący

Monika Iwaniec

Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland, doradca-konsultant, trener z zakresu finansów, podatków, płac, zarządzania firmą, licencjonowany audytor wewnętrzny. Od 1998r. właściciel firmy finansowo-konsultingowej Kancelarii Prawno - Podatkowo - Audytowej "AUDIT-PLUS" S.c., Od 1995r. praca na stanowiskach kierowniczych (m.in. Prezes firmy, Dyrektor).

 

 


Aleksander Kuźniar

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na  Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 10 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

         

Czas trwania kursu: 

56 godzin dydaktycznych (8 spotkań).

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-16.00 i w niedziele w godzinach 09.00-15.00.

Terminy zajęć:

KADRY: 07-08.10.2017
KADRY: 21-22.10.2017
PŁACE:  04-05.11.2017
PŁACE:  18-19.11.2017

Cena szkolenia: 2.600 zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Serwis kawowy, kanapki

Cena kursu nie obejmuje kosztów noclegu i obiadów.

Warunkiem udziału w kursie jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć mailem lub faxem potwierdzenia przelewu .

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

UWAGA! Osoby zainteresowane  po ukończeniu kursu mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. Cena egzaminu -  300 zł + 23% VAT.

* BDO Sp. z o. o. posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1082K.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
7 październik 2017 - 19 listopad 2017 Kraków 583117 2600.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert