Prawo pracy w 2019 r. - Nowe akta osobowe, dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, dostosowanie prawa pracy do RODO i inne (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 19 czerwiec 2019 - 19 czerwiec 2019
Miasto: Gliwice
Cena: 390.00 zł +VAT

Program

Program

1. Nowe rozporządzenie o aktach osobowych 2019 r. - rewolucja !!!

 • Podział akt osobowych na części A,B,C,D.
 • Konieczność umieszczania w części D akt dokumentacji związanej z odpowiedzialnością porządkową pracowników.
 • Kiedy podział poszczególnych części akt osobowych na podczęści jest obowiązkowy?
 • Konieczność potwierdzania dokumentów w aktach za zgodność,
 • Skierowania na badania lekarskie elementem akt osobowych.
 • Czy trzeba powkładać do akt skierowania, które pracodawca posiada sprzed 2019 r.?
 • Brak oficjalnego wzoru umowy o pracę!
 • Brak wzorów kwestionariuszy osobowych!
 • Jakie dane zawrzeć na umowie by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • Konieczność umieszczenia w aktach potwierdzenia zapoznania się z monitoringiem
 • Wymogi nowej karty ewidencji czasu pracy 2019 r.
 • Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika - jakby drugie akta?
 • Konieczność przechowywania wniosków urlopowych, wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę nad dzieckiem itp.
 • Brak konieczności umieszczania grafików czasu pracy w dokumentacji pracowniczej - co z nimi robić?
 • Czy listy obecności umieszczać w odrębnej dokumentacji każdego pracownika?
 • Czy stare karty ewidencji czasu pracy należy obecnie umieścić w indywidualnej dokumentacji ze stosunku pracy każdego pracownika, czy można to zrobić wyłącznie dla nowych?
 • Umieszczanie w odrębnej dla każdego pracownika dokumentacji  wniosków o wyjścia prywatne - co z rejestrami (książkami, zeszytami) wyjść prywatnych?
 • Czy dane z zeszytu, książki wyjść prywatnych należy umieścić w indywidualnej dokumentacji pracownika?
 • Wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych gdzie przechowywać?
 • Jak dostosować akta zatrudnionych pracowników - czy trzeba zakładać nowe teczki?
 • Czy założyć odrębnie dla każdego pracownika teczkę z dokumentacją ze stosunku pracy?
 • Jak zoptymalizować i dostosować akta pracownicze do nadchodzących przepisów? - czy trzeba będzie wyczyścić akta z zbędnych danych osobowych?
 • Co usunąć z akt by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 • Czy karty płac, kartoteki przydziału odzieży i obuwia roboczego należy przechowywać odrębnie w dokumentacji pracowniczej?
 • Od kiedy stosować nowe rozwiązania dla dokumentacji prowadzonej dla obecnych pracowników?
 • Od kiedy ewidencja czasu pracy pracownika musi zawierać szczegółowe dane zawarte w nowych przepisach?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy?
 • Konieczność zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się akta osobowe oraz dokumentacja pracownicza przed dostępem osób nieupoważnionych - jak to zrobić?
 • Kto powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakładzie?

2. Elektroniczna dokumentacja ze stosunku pracy - czy warto?

 • Czy zaprowadzenie elektronicznej dokumentacji obowiązkowe w jakimś terminie?
 • W jaki sposób można od stycznia 2019 r. prowadzić elektroniczna dokumentację pracowniczą?
 • Czy można prowadzić dla części pracowników elektronicznie, a część papierowo dokumentację pracowniczą?
 • Czy można dla jednego pracownika prowadzić dokumentację podwójnie papierowo i elektronicznie?
 • Czy można dla jednego pracownika prowadzić część dokumentacji papierowo, a część elektronicznie?
 • Czy można zaprowadzić akta papierowo, a dokumentację ze stosunku pracy elektronicznie?
 • W jaki sposób dołączyć do dokumentacji elektronicznej dokument papierowy?
 • Jak przekształcić dokumentację pracownika z formy papierowej na elektroniczna?
 • Czy każdy dokument papierowy musi być odrębnym dokumentem elektronicznym?
 • Czy należy wydać pracownikowi poprzednią wersję dokumentacji pracowniczej?
 • Co gdy pracownik nie odbierze poprzedniej wersji dokumentacji - czy można ja zniszczyć?
 • Czy można kontynuować dokumentację papierową po przekształceniu na elektroniczna?
 • Jakie musi być zabezpieczenie dokumentacji elektronicznej?
 • Jakie metadane musi zawierać każdy dokument elektroniczny?
 • W jaki sposób poinformować pracownika, byłego pracownika o przekształceniu dokumentacji?
 • Czy trzeba informować członków rodziny zmarłego pracownika o przekształceniu dokumentacji?

3. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

 • Kiedy pracownik może zwrócić się o wydanie mu kserokopii akt osobowych lub innej dokumentacji ze stosunku pracy?
 • Jak często pracownik może się zwracać o wydanie mu ksera dokumentacji pracowniczej?
 • W jakim terminie pracodawca musi wydać kserokopie dokumentacji?
 • Czy pracownik może żądać również kserokopii swoich wniosków o urlop sprzed kilku lat?
 • Kiedy można uzależnić wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej od wniesienia przez pracownika opłaty?
 • W jaki sposób potwierdzić wydanie kserokopii dokumentacji pracowniczej?
 • Czy pracownik może wybrać formę (papierową lub elektroniczna) w jakiej żąda wydanie kopii dokumentacji pracowniczej?

4. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od 1 stycznia 2019 r.

 • Brak konieczności odbywania szkoleń okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych - kogo dotyczy?
 • Służba bhp samodzielnie przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników - jakie wymogi?
 • Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.
 • Gdzie przechowywać wniosek o wypłatę wynagrodzenia w formie gotówkowej?
 • Czy pracownik może pobierać część wynagrodzenia na konto, a część w gotówce?
 • Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy - kogo dotyczy?
 • Dla których pracowników nadal 50 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Niszczenie dokumentacji pracowniczej - kiedy obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?
 • Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika - jak w praktyce to zrobić?
 • Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy 
 • Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Zmiana przepisów dostosowująca Kodeks pracy do RODO

 • Ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku.
 • Brak oficjalnych wzorów kwestionariuszy osobowych od 2019 r.
 • Konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.
 • Zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą - uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!
 • W jaki sposób odebrać od pracownika dane osoby którą należy zawiadomić w razie wypadku?
 • Kiedy można odebrać od kandydata do pracy dane dotyczące jego wykształcenia, czy dotychczasowego zatrudnienia?
 • Wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.
 • Ograniczenie w Kp przetwarzania  danych biometrycznych pracowników wyłącznie do określonej grupy pracowników.
 • Ograniczenie zbierania od pracowników zaświadczeń o niekaralności.
 • Zakaz zwolnienia lub ukarania za brak zgody lub jej wycofanie przez pracownika.
 • Kiedy pracownik może być zobowiązany do noszenia identyfikatora?
 • Kiedy wywieszenie tabliczki z danymi pracownika przed jego pokojem jest legalne?
 • Jakie dane pracowników trzeba wyczyścić z systemów kadrowych?
 • Czy uzupełniać w świadectwie pracy imiona rodziców pracownika?
 • Czy uzupełniać w zaświadczeniu ze szkoleń okresowych bhp miejsce urodzenia pracownika?
 • Czy usuwać z akt osobowych kserokopie świadectw pracy i dyplomów pracownika?
 • Czy wpisywać w umowie o pracę adres zamieszkania pracownika?
 • Czy wpisywać w skierowaniu na badania lekarskie adres zamieszkania pracownika?
 • Kiedy umieszczać na skierowaniu na badania lekarskie PESEL pracownika?
 • Czy w skierowaniu na badania lekarskie umieszczać informację o niepełnosprawności pracownika?
 • Czy w grafikach czasu pracy, listach obecności mogą się znajdować informację o urlopie, chorobie itp. Pracowników?
 • Czy można przetwarzać wizerunek pracownika na kserokopii dyplomu?

6. Monitoring w zakładzie pracy - zmiana przepisów od 1 stycznia 2019 r.

 • Na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy?
 • Jakie pomieszczenia mogą być monitorowane?
 • Jak prawidłowo ustalić cel, zakres i sposób stosowania monitoringu ? - przykładowe zapisy regulaminu,
 • Czy związki zawodowe mogą zablokować monitoring w zakładzie?
 • Obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu - czy nowy dokument do akt osobowych?
 • Jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane ? - uwaga na błędne interpretacje!
 • Co zrobić gdy nasi pracownicy wykonują pracę na terenie monitorowanym przez inny podmiot, pracodawcę, zarządcę budynku itp.?
 • Monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp. - jakie obowiązki ma pracodawca?

7. Zapowiadane zmiany w prawie pracy w 2019 r.

 • Zmian przepisów Kodeksu pracy dotyczących urlopów wypoczynkowych?
 • Zrównanie wymiarów urlopów do 26 dnia dla wszystkich?
 • Zmiana terminu wykorzystania urlopu zaległego.
 • Przepadek niewykorzystanego urlopu zaległego.
 • Konieczność zgłaszania urlopu na żądanie na 24 godziny przed jego wykorzystaniem?
 • Zmiana przepisów dotyczących umów na czas określony.
 • Zmiana przepisów o umowach na okres próbny.
 • Domniemanie stosunku pracy w Kodeksie pracy.
 • Konieczność określenia w umowie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie co najmniej wynagrodzenia minimalnego.
 • Likwidacja premii uznaniowych.
 • Nowy wzór świadectwa pracy.
 • Nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne.
 • Nowy wzór zaświadczenia ze szkoleń BHP.


Prowadzący

Prowadzący

Aleksander Kuźniar

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na  Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd.  Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od 10 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Qubus
ul. Dworcowa 27

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

390 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u 
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19 czerwiec 2019 - 19 czerwiec 2019 Gliwice 754419 390.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert