odw PRAWO PRACY z uwzględnieniem zmian od 01 czerwca 2017 r. Pracownicy tymczasowi - świadectwa pracy - minimalna stawka godzinowa - urlopy wypoczynkowe oraz rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 24 sierpień 2017 - 24 sierpień 2017
Miasto: Katowice
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które weszły w życie w 2017 roku.
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych z uwzględnieniem najnowszych stanowisk MRPiPS oraz PIP. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki Prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program

Program

I. Zmiany w zatrudnianiu pracowników i osób wykonujących pracę tymczasową
01 czerwiec 2017 r. - nowe obowiązki pracodawców użytkowników
1. Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
2. Rodzaj wykonywanej pracy a zatrudnienie pracownika tymczasowego na stanowisku pracy zwolnionego pracownika pracodawcy użytkownika
3. Prawo wglądu do przepisów wewnątrzzakładowych pracodawcy użytkownika
4. Obowiązek poinformowania na piśmie pracownika tymczasowego o ustaleniach co do wysokości  wynagrodzenia
5. Obowiązek przedłożenia przez osobę dokumentów potwierdzających pracę u pracodawcy użytkownika
6. Obowiązek przekazania na piśmie informacji dot. agencji pracy tymczasowej
7. Zasady przedłużenia umowy do dnia porodu
8. Obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową
9. Nowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
10. Brak obowiązku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku kontynuacji zatrudnienia
11. Ograniczenia okresu wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy użytkownika
12. Właściwość sądu dla roszczeń pracownika tymczasowego
13. Wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego
14. Sankcje za niestosowanie przepisów ustawy
15. Przepisy przejściowe

II. Jak prawidłowo wypełnić ŚWIADECTWO PRACY krok po kroku - zmiana przepisów obowiązująca od 01 stycznia 2017 r.
1. Kilkukrotna zmiana etatu i stanowisk w trakcie zatrudnienia
2. Dodatkowe informacje w trybie rozwiązania stosunku pracy
3. Skrócony okres wypowiedzenia
4. Szczegółowe informacje o urlopie ojcowskim
5. Jaki okres urlopu rodzicielskiego należy wykazać w świadectwie pracy w tym przeniesiona część w wymiarze do 16 tygodni
6. Ochrona przed wypowiedzeniem w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
7. Dlaczego w świadectwie pracy należy wykazać cały okres wykorzystanego urlopu wychowawczego i bezpłatnego
8. Dodatkowe uprawnienia i świadczenia wykazywane w świadectwie pracy
9. Jak prawidłowo wykazać okresy nieskładkowe
10. Która część urlopu wychowawczego jest okresem nieskładkowym

III. MINIMALNA STAWKA GODZINOWA - umowy cywilnoprawne zmiana przepisów obowiązująca od 01 stycznia 2017 r.
1. Jaką grupę osób fizycznych obejmuje minimalna stawka godzinowa
2. Jakich dokumentów żądać w celu ustalenia obowiązku stosowania nowych przepisów
3. Umowy wyłączone spod minimalnej stawki godzinowej
4. Jak zdefiniować wynagrodzenie prowizyjne jako jedno z kryteriów wyłączających stosowanie nowych przepisów
5. Wynagrodzenie ryczałtowe, prowizyjne, akordowe w odniesieniu do stawki godzinowej
6. Prowadzenie dokumentacji w związku z zawarciem umowy objętej minimalną stawką godzinową nowa forma dokumentowa obowiązująca od 08 września 2016 r.
7. W jak najprostszy sposób potwierdzać liczbę godzin świadczonych usług
8. Umowy zawierane na okres dłuższy niż 1 miesiąc a obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej
9. Jakie zapisy wprowadzić do zawartych umów w celu spełnienia obowiązków wynikających z ustawy

IV. URLOPY WYPOCZYNKOWE - prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu w sytuacjach wątpliwych
1. Prawo do urlopu wypoczynkowego

 • nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku pracy
  najnowsze stanowisko MRPiPS z 2016 r.
 • liczenie terminów dla celów nabycia uprawnień ze stosunku pracy
  zawarcie kolejnej umowy u następnego pracodawcy w pierwszym roku pracy
 • zmiana pracodawcy w danym roku kalendarzowym a prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • ponowne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po złożeniu dokumentów potwierdzających wcześniejszy okres zatrudnienia
 • kontynuacja zatrudnienia a przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę zawarcie pisemnego porozumienia

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

 • nabycie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu roku - od którego momentu liczyć roczny staż
  najnowsze stanowisko MRPiPS z 2016 r.
 • rozwiązanie umowy o pracę w roku nabycia prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
 • rozwiązanie umowy o pracę w latach kolejnych po nabyciu prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
 • ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnoatatowego
 • utrata stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego

3. Urlop proporcjonalny

 • kilkukrotna zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego
 • kilkukrotny urlop bezpłatny w danym roku kalendarzowym
 • rozpoczęcie urlopu wychowawczego i zakończenie w tym samym roku kalendarzowym
 • zakończenie urlopu bezpłatnego, wychowawczego w roku następnym
 • podział urlopu wychowawczego z zachowaniem prawa do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego a prawo do urlopu wypoczynkowego

V. ROZLICZANIE CZASU PRACY na bazie najnowszych wyjaśnień MRPiPS z 2016 r. i 2017 r.
1. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 • prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
 • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
 • w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia ?
  Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

2. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin

 • omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
 • opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
 • udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
 • wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym

3. Godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca

 • czy za godziny ponadwymiarowe można udzielić pracownikowi czasu wolnego czy należy wypłacić wynagrodzenie
  stanowisko MRPiPS z marca 2017 r.


Prowadzący

Prowadzący

Przemysław Jeżek
Ekspert z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Ostatnio jako Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24 sierpień 2017 - 24 sierpień 2017 Katowice 656617 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert