Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - warsztaty (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 21 październik 2019 - 21 październik 2019
Miasto: Częstochowa
Cena: 430.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie/warsztaty mają na celu praktyczne omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia/warsztatów zostanie szczegółowa omówiona procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę, pracę sezonową. W czasie szkolenia/warsztatów uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie/warsztaty omówi

Program

Program

 1. Dokumenty tożsamości cudzoziemców:
 • paszport
 • tymczasowy Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca
 • karta pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • praktyczna weryfikacja ww. dokumentów.
 
 1. Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce:
 • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
 • paszporty biometryczne
 • wizy pozytywne oraz negatywne (bez możliwości pracy)
 • zezwolenia na pobyt w Polsce pozytywne oraz negatywne (bez możliwości pracy)
 • stemple w paszporcie legalizujące pobyt w tzw. procedurze
 • mały ruch graniczny
 • pobyt stały (osiedlenie się)
 • pobyt rezydenta długoterminowego WE
 • dokumenty pobytowe obywatela UE oraz jego rodziny
 • inne tytuły pobytowe cudzoziemców.
 
 1. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
  w Polsce
  :
 • posiadanie określonych statusów w Polsce
 • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce
 • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce
 • status studenta/doktoranta stacjonarnego/niestacjonarnego
 • status absolwenta szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej
 • status absolwenta studiów/studiów doktoranckich stacjonarnych/niestacjonarnych w Polsce/Unii Europejskiej
 • Karta Polaka.
 
 1. Praca w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń
 • na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców
 • kogo dotyczy i przez jaki okres
 • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń
 • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń (wypełnienie wzoru oświadczenia)
 • odmowa zarejestrowania oświadczenia - odmowa obligatoryjna i fakultatywna
 • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu
 • treść oświadczenia
 • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia - agencje pracy tymczasowej oraz pozostałe podmioty (wypełnianie wzorów dokumentów)
 • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem
 • przesłanki zmiany oświadczenia
 • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę/pobyt i pracę
 
 1. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski
 • co to jest zezwolenie na pracę
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie
 • organ wydający zezwolenie
 • procedura uzyskania zezwolenia (wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę)
 • treść zezwolenia
 • okres zezwolenia
 • zmiana zezwolenia
 • przedłużenie zezwolenia (wypełnienie wniosku o przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę)
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia (praktyczne wypełnianie dokumentów)
 
 1. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski
 • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie
 • organ wydający zezwolenie
 • procedura uzyskania zezwolenia (wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę)
 • treść zezwolenia
 • okres zezwolenia
 • zmiana zezwolenia
 • przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
 
 1. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - NIEBIESKA KARTA UE (krótka charakterystyka)
 • co to jest niebieska karta UE
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie
 • organ wydający zezwolenie
 • procedura uzyskania zezwolenia
 • treść zezwolenia
 • okres zezwolenia
 • zmiana zezwolenia
 • przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
 
 1. Okoliczności zatrudnienia cudzoziemców, obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców
 • tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców
 • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca
 • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia
 • uznawanie uprawnień, kwalifikacji cudzoziemców przez polskie organy, instytucje
 • schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy - praca tymczasowa oraz outsourcing
 • obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzoziemców - Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna.
 
 1. Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca
 • podstawa prawna,
 • warunki,
 • dokumenty,
 • procedura,
 • opłaty,
 
 1. Zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 • podstawa prawna,
 • obowiązek meldunkowy,
 • warunki,
 • dokumenty,
 • procedura,
 • opłaty.
 
 1. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - mandaty karne, postępowanie przed sądem;
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wykroczenia, przestępstwa
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca - wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.


Prowadzący

Prowadzący

Cezary Pytlarz
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia.
W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
 Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.
Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.
Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, a także potrzebom rynku w ramach tzw. outsourcingu skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców. Współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Mercure
Księdza Jerzego Popiełuszki 2

Lokalizacja na mapie

https://goo.gl/maps/MiRUPmBfuMR2

Informacje dodatkowe

Współpraca:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 dniowe szkolenia:

Cena: 
430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
21 październik 2019 - 21 październik 2019 Częstochowa 4005419 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert