Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2 październik 2017 - 17 październik 2017
Miasto: Katowice
Cena: 1850.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Podczas zajęć  zostanie omówiona tematyka rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty finansowania zewnętrznego, leasing oraz inwentaryzacja. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Akademia  przeznaczony jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym
 • pracują już na ww. stanowisku, a chcą rozszerzyć swoje wiadomości

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
  • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
  • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów
  Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych.

Program

Program

02.10.2017 - Dzień I  -  Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz nowego Krajowego Standardu Rachunkowości ,,Środki trwałe":

    1.Kryteria zaliczania składników do środków trwałych
    2. Zastosowanie zasady istotności -  składniki o mało znaczącej wartości
    3. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KŚT)
    4. Ujęcie środków trwałych w księdze inwentarzowej
    5. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych
    6. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej:

 • cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
 • koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych

    7. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna
    8. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degresywna, zróżnicowanych odpisów) 
    9. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych
   10. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
   11. Późniejsze nakłady-  remont czy ulepszenie?
   12. Przeszacowanie środków trwałych
   13. Trwała utrata wartości środków trwałych -  szacowanie odpisów
   14. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych
   15. Inwentaryzacja środków trwałych i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 
   16. Wycena do bilansu i prezentacja w sprawozdaniu finansowym


03.10.2017 - Dzień  II  -  Środki trwałe w prawie podatkowym:

    1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie  podatkowym
    2. Ustalenie prawidłowego symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych
    3. Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji środków trwałych i wartości  niematerialnych i prawnych
    4. Wartość początkowa środków trwałych - czy obejmuje odsetki i różnice kursowe?
    5.  Wykaz stawek amortyzacyjnych i jego znaczenie
    6.  Metody amortyzacji podatkowej
    7.  Zastosowanie współczynników podwyższających i zmniejszających
    8.  Indywidualne stawki amortyzacyjne
    9.  Rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł
  10. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją
  11.  Wyłączenia z amortyzacji podatkowej
  12.  Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów
  13.  Wydatki ulepszeniowe  a wydatki odtworzeniowe
  14.  Odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej
  15.  Inwestycje w obcych środkach trwałych
  16.  Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach  trwałych

16.10.2017 - Dzień  III:

I.  Rzeczowe aktywa trwałe  w MSR-ach:
      1. Zakres przedmiotowy środków trwałych w MSR nr 16
      2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
      3. Koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych zgodnie  z  MSR nr 23
      4. Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualne i podstawy amortyzacji
      5. Wybór metody amortyzacji
      6.  Metoda komponentów
      7. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych  
      8. Ujmowanie późniejszych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe
      9. Odpisy z tytułu trwałej  utraty wartości

II.  Wartości niematerialne i prawne w ustawie rachunkowej i w podatku  dochodowym:
       1. Definicja rachunkowa i podatkowa tych składników
       2. Różnice między rachunkową a podatkową definicją
       3. Cena nabycia lub koszt wytworzenia
       4. Koszty wdrożenia i uruchomienia programów komputerowych
       5. Koszty finansowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych
       6. Metody amortyzacji w polskim prawie bilansowym
       7. Amortyzacja podatkowa
       8. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej
       9. Odpisy amortyzacyjne nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 
     10. Późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych i likwidacja tych składników w ustawie o        rachunkowości oraz  w przepisach podatkowych

 III. Wartości niematerialne według MSR nr 38:
        1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych
        2. Wyłączenia z wartości  niematerialnych
        3. Ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnych  nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie
        4. Koszty finansowania zewnętrznego
        5. Koszty prac badawczych i koszty prac rozwojowych
        6. Określony i nieokreślony okres ekonomicznej użyteczności
        7. Zasady amortyzacji w MSR 38
        8. Zmiana metody amortyzacji oraz okresu ekonomicznej użyteczności
        9. Trwała utrata wartości wartości niematerialnych


17.10.2017 -Dzień  IV - Umowy leasingowe -  aspekt bilansowy i podatkowy:

      1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedmiotem umowy leasingowej
      2. Klasyfikacja umów leasingowych w przepisach rachunkowych
      3. Podział umów leasingowych dla celów podatku dochodowego
      4. Skutki w podatku VAT uznania umowy za leasing finansowy lub  operacyjny w świetle przepisów podatku  dochodowego
      5. Ujęcie opłaty manipulacyjnej
      6. Opłata wstępna i zasady jej  rozliczania
      7. Podział rat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową
      8. Ujęcie w księgach rachunkowych umowy leasingu finansowego uznanej dla celów podatkowych za leasing:

 • finansowy
 • operacyjny

      9. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego
    10. Umowy leasingowe samochodów osobowych
    11. Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgachProwadzący

Prowadzący

Elżbieta Kida

doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 850 zł + 23% VAT - za osobę - udział w całości kursu (4 dni)
   550 zł + 23% VAT - za osobę - udział w jednym wybranym dniu akademii

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

Biuro Kraków

tel+48 12 378 69 00

fax+48 12 378 69 03

mail biuro.krakow@eurodirect.pl

Biuro Katowice

tel+48 32 661 06 06

faxfax: +48 32 661 06 04

mail biuro.katowice@eurodirect.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Sabina Mularczyk

tel+48 32 661 06 03

mail sabina.mularczyk@eurodirect.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2 październik 2017 - 17 październik 2017 Katowice 681317 1850.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz oświadczenie VATpobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert