Studium wykonalności inwestycji

Studium wykonalności inwestycji (ang. feasibility study) jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej, a także inne dotacje lub kredyty.

Głównym celem jego sporządzania jest przedstawienie wszelkich informacji niezbędnych do identyfikacji możliwości inwestycyjnych oraz zweryfikowania czy dany projekt odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Ma na celu również dostarczenie wszelkich niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno przez samego inwestora, jak i instytucje finansującą.

Sporządzane przez Eurodirect filia BDO Sp. z o.o. Studium Wykonalności zawiera wszystkie niezbędne elementy wymagane dla pełnego przedstawienia planowanej inwestycji:

  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

  • wskazanie najlepszych z możliwych do zastosowania rozwiązań

  • określenie korzyści i kosztów realizacji projektu, biorąc pod uwagę warunki: potrzeby rynku, aspekty techniczne i technologiczne, prawne i środowiskowe oraz oczywiście finansowe i ekonomiczne

  • ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia

  • ocenę, czy analizowany projekt ma istotnie wpływ na środowisko naturalne.

Każde Studium Wykonalności projektu mającego ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dostosowujemy do wytycznych odpowiedniego programu operacyjnego.


Opracowując Studium Wykonalności zwracamy szczególną uwagę na kryteria oceny merytorycznej projektu aby zmaksymalizować szanse uzyskania dotacji.

polecamybdo academyinfor trainingpolexpert